บนเฉลียงที่ไร่ของ Gallman หนึ่งแสนไร่

บนระเบียงที่ไร่…