จอร์ชสตั้งสตูดิโอของเขาให้ทำประติมากรรมนี้ในคอกม้า

“จอร์ชสตั…